Verslo etikos principai ir atitiktis

Atsakingas įmonės elgesys

„Krka“ – ilgametes tradicijas puoselėjanti įmonė, kurios sėkmingos veiklos istorijos pamatas – Verslo etikos principai ir aukščiausių etikos standartų laikymasis. „Krka“ – viena iš pasaulyje pirmaujančių generinių vaistų įmonių. Suprantame savo pareigą ir galimybes padėti kurti atsakingą verslo aplinką. Versle esame apdairūs, suprantame ir atsižvelgiame į ilgalaikę ekonominės veiklos įtaką bendrai socialinei aplinkai.

Įmonės atitiktis

Mūsų verslo etikos principų pagrindas etika, atitiktis ir veiksmingas rizikos valdymas.

„Krka“ pagrindiniai etikos principai yra pagarba, bendradarbiavimas, kompetencija ir vadovybės verslo etikos principai.

Įmonės atitiktis užtikrina, kad įmonė ir jos darbuotojai laikosi visų susijusių teisės aktų, tarptautinių standartų ir gairių, taip pat, kad įmonė tinkamai bendradarbiauja su priežiūros institucijomis. Įmonės atitiktis grindžiama keliomis politikomis ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kuriose išsamiai aprašoma su procesų vykdymu susijusi veikla ir atsakomybė, siekiant užtikrinti minimalų veiklos sutrikdymą ir minimalią teisės aktų, standartų, įmonės politikų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimo riziką.

Įvairios įmonės atitikties rizikos valdymas įtrauktas į visus „Krka“ verslo procesus, jis sudaro sąlygas nustatyti ir valdyti veiksnius, kurie galėtų trukdyti pasiekti įmonės ir visos „Krka“ grupės strateginių ir veiklos tikslų.

Pagarba ir bendradarbiavimas

Lygios galimybės visiems, teisinių normų laikymasis ir etiškas požiūris į kitus žmones ir platesnę socialinę bendruomenę yra mūsų darbo pagrindas.

Suprantame, kad partnerystė ir pasitikėjimas daro didelį poveikį „Krka“ veiklos rezultatams, todėl skatiname bendradarbiavimą su visomis suinteresuotomis šalimis, pagrįstą tarpusavio pagarba ir įvairių nuomonių paisymu, kuriuo siekiama didinti visos „Krka“ grupės vertę.

Kompetencija

Veiksmingais, kokybiškais ir saugiais vaistais ir kitais gaminiais prisidedame prie geresnės visų žmonių gyvenimo kokybės. Kuriame inovatyvius gaminius ir stengiamės, kad jie būtų plačiai prieinami.

Mūsų tyrimai ir plėtra, taip pat bendradarbiavimas medicinos srityje ir su verslo partneriais mums padeda tobulinti žinias farmacijos srityje ir prisidėti prie kokybiškų vaistinių preparatų kūrimo.

Esame įsipareigoję laiku teikti teisingą ir išsamią informaciją apie savo gaminius.

Rūpestingai saugome visą informaciją apie „Krka“, savo verslo partnerius ir trečiąsias šalis, kurią sužinome savo darbe ir įmonės veikloje.

Visi darbuotojai ir trečiosios šalys privalo tvarkyti asmens duomenis atsakingai, skaidriai ir pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

Vadovybės verslo etikos principai

Svarbu, kad savo darbu ir valdymo stiliumi vadovybė rodytų pavyzdį, todėl visi mūsų vadovai yra žmonės įkūnijantys pagrindines „Krka“ vertybes. Geras jų pavyzdys įkvepia kitus darbuotojus ir taip padeda stiprinti visos įmonės moralines vertybes.

Vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas atsako už įmonės atitiktį aukščiausiu lygiu.

Mūsų vidurinės grandies vadovai yra atsakingi už informuotumo apie įmonės ir verslo padalinių, kuriems jie vadovauja, atitiktį, didinimą. Jie privalo užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų informuoti apie visus teisės aktus, gaires ir standartus, taip pat jų laikytųsi. Savo darbe darbuotojai yra reguliariai šviečiami ir mokomi, taip pat yra susipažinę su nederamo elgesio pasekmėmis.

Įmonės verslo etikos principai

 „Krka“ laikomės visiško netoleravimo principo bet kokios sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir nesąžiningos rinkos praktikos formos atžvilgiu. Vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas prižiūri, kad būtų nuolat laikomasi taisyklių, ir valdo efektyvią informuotumo didinimo ir nederamo elgesio nagrinėjimo sistemą.

Darbe vadovaujamės pagrindiniu principu, kad visi sprendimai turi kuo geriau tarnauti „Krka“ interesams, todėl turėtume vengti situacijų, kuriose gali susidaryti įspūdis, kad jie priimti pirmiausia remiantis asmeniniais, o ne „Krka“, interesais.

Ryšiai tarp farmacijos pramonės ir medicinos srities pagrįsti griežtais etikos standartais, teisės aktais ir gairėmis, į kuriuos atsižvelgiame visoje įmonės veikloje.

Laikomės teisės aktų, reglamentuojančių konkurencijos apsaugą, ir jokiais būdais neužkertame kelio konkurencijai, jos neribojame ar neiškraipome.

Reikalavimų neatitinkančio elgesio verslo santykiuose rizikas mažiname reguliariai tikrindami savo klientus, tiekėjus ir kitus verslo partnerius. Taip galime užkirsti kelią galimam „Krka“ reputacijos pakenkimui ir veiklos nuostoliams.

Socialinė atsakomybė

Socialinę atsakomybę demonstruojame remdami įvairią veiklą aplinkoje, kurioje gyvename. Dalyvaujame humanitarinėje veikloje, veiklose, skatinančiose mokslo, švietimo ir kultūros pažangą, taip pat gamtą tausojančioje veikloje.

Rūpinamės aplinka ir laikomės aplinkosauginių teisės aktų, taip pat bendradarbiaujame su mažesnėmis ir didesnėmis bendruomenėmis.

Sąmoningumas

Tik nuolat stebėdami įmonės atitiktį galime pasiekti puikių veiklos rezultatų, padidinti vartotojų pasitenkinimą mūsų gaminiais ir taip užsitarnauti jų pasitikėjimą „Krka“.

Į ateitį žvelgiame optimistiškai ir tikime „Krka“ misija, žiniomis, patirtimi ir darbuotojais. Norime, kad „Krka“ pasauliniu lygiu būtų pripažinta įmone, kuri turi aiškią viziją, gali pasiūlyti aukščiausią kokybę ir elgiasi atsakingai.